****ยินต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของหมู่บ้านแม่อางน้ำล้อม สถานที่ซึ่งมีแต่มิตรภาพ ธรรมชาติที่สวยงาม และสถานที่น่าท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของลำปาง****

ข้อมูลทั่วไป


        

1.สภาพทั่วไป1.1  ที่ตั้ง บ้านแม่อางน้ำล้อม หมู่ที่8 ตำบลบ้านแลง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ขององศ์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ระยะห่างจากที่ทำการขององศ์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลงประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 31 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
-ทิศเหนือ              ติดต่อ     สวนป่า ม.12
-ทิศใต้                    ติดต่อ     บ้านทรายมูล ต.เสด็จ
-ทิศตะวันออก      ติดต่อ     บ้านแม่อาง ม.4
-ทิศตะวันตก        ติดต่อ     บ้านศรีปรีดา ม.3
1.2 เนื้อที่ พื้นที่ของหมู่บ้านมีประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,250 ไร่

              
พื้นที่ในหมู่บ้านทั้งหมดแยกตามลักษณะพื้นที่ ดังนี้

               
1.2.1 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมีจำนวนประมาณ 9,903 ไร่
               
1.2.2 พื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ 6,047 ไร่
                               
-ที่นา      188         ไร่
                               
-ที่ไร่       2,306     ไร่
                               
-ที่สวน   3,553     ไร่
1.3 พื้นที่อยู่อาศัยและสาธารณะประโยชน์ จำนวนประมาณ 300 ไร่
                               
-พื้นที่ปลูกบ้านที่อยู่อาศัย  293         ไร่
                               
-พื้นที่สาธารณะหมูบ้าน    7              ไร่
1.4  ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้าน มีลักษณะเป็นที่ราบ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวน มีแม่น้ำหรือลำห้วยไหลผ่าน ได้แก่ ลำห้วยแม่อาง1.5 ประชากร บ้านแม่อางน้ำล้อมมีประชากรอยู่ ทั้งหมด 240 ครัวเรือน จำนวน 753 คน เป็นชาย 378 คน และหญิง 735 คน แยกประเภทตามลักษณะกลุ่มประชากร ดังนี้

ตารางแสดงลักษณะกลุ่มประชากร

ลักษณะกลุ่มประชากร

เพศ

รวมจำนวน (คน)

ร้อยละของประชากรทั้งหมด

ชาย

หญิง

1. เด็กเล็ก 0-5 ปี

14

20

34

4.52

2. คนชรา 60 ปีขึ้นไป

16

32

48

6.37

3. คนตกงาน

16

42

58

7.70

4. คนทำงานในหมู่บ้าน

77

49

126

16.73

5. คนทำงานต่างถิ่นชั่วคราว

21

22

43

5.71

6. คนย้ายถิ่นเกิด 6 เดือน

34

23

57

7.57

7. เด็กในวัยเรียน

48

43

91

12.08

8. คนอายุ 15-59 ปี

154

161

315

41.83

 

2. สภาพเศรษฐกิจ

ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร รับจ้าง ค้าขาย งานบริการ เป็นต้น

2.1 อาชีพทางการเกษตร
               
-ทำนา

               
-ทำไร่ เช่น ไร่สับปะรด เป็นต้น
               
-ทำสวน เช่น สวนลำไย เป็นต้น

               
-เลี้ยงสัตว์ เช่น
ปลา วัว ควาย หมู เป็ด ไก่ เป็นต้น

2.2 อาชีพรับจ้าง
               
-
รับจ้างทั่วไป
               
-พนักงานโรงงาน

2.3 อาชีพค้าขาย
             
-
ขายอาหารสด/แห้ง
               
-ร้านขายของชำ

2.4 งานบริการ
               
-งานบริการซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น